sgjn1

Price: ¥300,000. 1.9 pure jinashi shakuhachi made by Yamaguchi Shugetsu. Between C and C#.